tepe_logotype_BN   3M    MEDESY       KERR       VOCO        STARZ TIPZ